TMB Analytics ประเมินภาพรวมราคาคอนโดมิเนียมในช่วงสถานการณ์โควิดในปี 2564 โดยในพื้นที่เขตย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ราคาปรับลดลง 2% ขณะที่พื้นที่รอบนอกราคาลดลงแรง 4-6% แต่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในไตรมาสแรกปีนี้Continue Reading

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนทั่วโลก โดยเฉพาะการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนบรรจุภัณฑ์อาหารContinue Reading