ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับบริษัทในกลุ่มอมตะ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม KoomKah SmartContinue Reading

จากซ้ายไปขวา อรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการContinue Reading

บางกอก ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว เปิดตัวบริการฝากไข่ (OocyteContinue Reading

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมเวทีเสวนาพบปะผู้อยู่อาศัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง หัวข้อ “ชุมชนดินแดงเข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคงContinue Reading

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติในช่วงฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์น้อยและไม่เพียงพอสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยองที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดสรรน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกContinue Reading

นวันนี้ Thankyou วิสาหกิจเพื่อสังคมในออสเตรเลียได้ประกาศเชิญชวน พี แอนด์ จี (P&G) และ ยูนิลีเวอร์ (Unilever) สองบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ระดับโลกและมีอิทธิพลมากที่สุดContinue Reading

 เพื่อให้การคิดค้นวัคซีนโควิด 19 สำเร็จได้โดยเร็ว และให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้มากที่สุด จึงเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง ผลิตภัณฑ์นีเวียContinue Reading

ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ สันติ ปิยะทัตContinue Reading