องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) คว้าสองรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2563 ทั้งรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นContinue Reading