นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองContinue Reading