ก.แรงงาน จับมือ อีมิแน้นท์แอร์ ปั้นช่างแอร์ไลเซนส์ เพิ่มปริมาณ-คุณภาพด้านความปลอดภัย

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ โดยเป็นการลงนามระหว่าง ธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ จรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงนามณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศมาตั้งแต่ปี 2561 และจะร่วมกันส่งเสริมให้ช่างเครื่องปรับอากาศเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและประชาชน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวว่า ได้ประกาศกำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็กและช่างเชื่อมทิก เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมิน และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการการันตีฝีมือและยกระดับอาชีพเหล่านี้ให้เป็นอาชีพที่สร้างความสุขและความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสาธารณะ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศ ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตกำลังคนในสาขานี้ เป็นตัวอย่างของสถานประกอบกิจการชั้นนำที่ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ

ในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย Safety Thailand ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศซึ่งบริษัท และเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศดูแล มีบุคลากรสาขาอาชีพนี้อยู่จำนวนมากด้านนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ช่างฝีมือเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ

ทั้งนี้ มีช่างจากบริษัท และเครือข่ายทั่วประเทศที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 669 คน เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

การประเมินจะพิจารณาจากประวัติการทำงาน และทัศนคติในการทำงานจะต้องได้คะแนนร้อยละ 85 จึงจะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และหากจะเข้ารับการประเมินใหม่ต้องขอล่วงหน้าก่อนหมดอายุไม่เกิน 60 วัน การดำเนินการดังกล่าว เป็นการการันตีว่าเมื่อช่างเหล่านี้ปฏิบัติงานผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่ดี ในการติดตั้งและซ่อมแซมที่ปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัวและสาธารณะ

“นอกจากความร่วมมือที่กล่าวมา ยังได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับช่างเครื่องปรับอากาศมีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 638 คน จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการต้องการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือและการรับรองความรู้ความสามารถ จะมีส่วนในการยกระดับความปลอดภัยลดอุบัติเหตุต่างๆ ลงได้” อธิบดีกพร.กล่าว