อ.ส.ค.จัดมินิมาราธอน สวรรคโลก

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดวิ่งนมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 “Run for Life Drink for Strong” โดยมี ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค., สันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษาประธานสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด, ผู้บริหาร อ.ส.ค. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ระยะ 5 กม./10.5 กม. ทั้งนี้ มีผู้ร่วมงาน 1,300 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ด ส่งเสริมให้ประชาชนดื่มนม ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย