จุฬาฯ เปิดตัว 18 ผู้นำแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน ในงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2564”

 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว 18 ผู้นำแห่งอนาคตในรายการ CHULA Future Leader Talks รายการพิเศษเนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564 จุฬาฯ รับใช้ประชาชน ที่มาพร้อมกับภารกิจสร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย 17 SDGs    

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เปิดเผยว่า งาน “ปิยมหาราชานุสรณ์” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ รับใช้ประชาชน” เราได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งในนั้นคือรายการ CHULA Future Leader Talks ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมนี้ เพื่อเปิดตัว 18 ผู้นำแห่งอนาคตชาวจุฬาฯ ที่พร้อมนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่แต่ละคนมีมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับประชาคมโลก ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 เป้าหมาย ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น  

SDG 1 “โอกาสแห่งชีวิต” : คุณวีรพงศ์ แซ่หาญ นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

SDG 2 “ร่วมใจให้รอดตาย” : คุณพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food for Fighters 

SDG 3 “นวัตกรรมแห่งชีวิต” : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  และผู้อำนายการโรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทย 

SDG 4 “เรียนรู้ไร้ขีดจำกัด” : ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี จุฬาฯ  

SDG 5 “เท่าเทียมอย่างเท่าทัน” : คุณกิตติพัทธ์ ชลารักษ์ พิธีกรมากความสามารถ  

SDG 6 “น้ำสะอาดใส ห่วงใยสังคม” : อ.ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศ.อรุณ สรเทศน์ จุฬาฯ 

SDG 7 “พลังงานสะอาด โลกสดใส” : คุณกฤษฎา ตั้งกิจ Co-founder ENRES 

SDG 8 “เกษตรดี กินดี ชีวิตดี” : คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ CEO กลุ่มบริษัทเบทาโกร 

SDG 9 “Innovations for Sustainable Society” :รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี จุฬาฯ 

SDG 10 “นำต่ออย่างติดดิน” : คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

SDG 11 “Chula’s Art for Community” :  ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

SDG 12 “วากิวจากพืช มากคุณค่า มากมูลค่า” : คุณนุติ หุตะสิงห The Marble Booster  

SDG 13 “สมดุลอากาศ สมดุลสิ่งแวดล้อม” : คุณพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม SDG 13 “สมการลดโลกร้อน” :  คุณสมโภชน์ อาหุ