เค.อี.รีท จัดประชุมประชุมผู้ถือหุ้น แถลงผลดำเนินงาน

จัดการประชุม: นายธีระ ภู่ตระกูล ในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด และนายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จัดการประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลดำเนินงานประจำปี 2563  และการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ และโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ ด้วยมูลค่ารวม 670 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

บุคลลในภาพ จากซ้ายไปขวา

  • คุณดวงกมล อ่ำแก้ว  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
  • คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • คุณยุทธนา ภู่ประกาย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
  • คุณธีระ ภู่ตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
  • คุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  • คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  • คุณณัฐพรรณ วุฒิชลธี  ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด