นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ็การเกษตร (ธ.ก.ส.)ร่วมเปิดงานมหกรรมการเงิน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 4 โดย ธ.ก.ส. นําเงินฝากออมทรัพย:ทวีโชค เงินฝาก A-Savings เงินฝากผูIสูงอายุ Senior Savings เงินฝากออมทรัพย:พิเศษ เงินฝากประจําปลอดภาษี 24 เดือน สินเชื่อ New Gen Hug บIานเกิด และบริการต”าง ๆ เป’ดใหIบริการภายในงานพร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมาย เมื่อทําธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ช่วงวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย:การคIา เซ็นทรัล พลาซา ระยอง จังหวัดระยอง