รายงานความยั่งยืนของบริดจสโตน ประจำปี 2562-2563

รายงานความยั่งยืนของบริดจสโตนประจำปี 2562-2563 (ฉบับเต็ม) :  สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง https://www.bridgestone.com/responsibilities/library/index.html

ประกาศรายงานความยั่งยืนของบริดจสโตน ประจำปี 2562-2563

  • บริดจสโตนประกาศรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นำเสนอกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาสังคมสู่ความอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
  • บริดจสโตนได้วางแผนงานความยั่งยืนให้เป็นแก่นหลักของการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน มุ่งสร้างคุณค่าใหม่ร่วมกันแก่พนักงานคู่ค้าทางธุรกิจลูกค้าและสังคม
  • ลดการใช้น้ำในโรงงานผลิตที่อยู่ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาด้านน้ำ*, นำวัสดุมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ 40%* และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเกินกว่า 5 เท่าภายในปี 2573* เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ของบริดจสโตน

โตเกียว (24ก.ค. 2563) – บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี2562-2563 นำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ยาว (Mid-Long Term) รวมถึงความมุ่งมั่นของบริดจสโตนที่จะพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

“ความยั่งยืน” คือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งยังเป็นแก่นหลักของกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของเรา บริดจสโตนยังคงริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อบูรณาการยุทศาสตร์เพื่อความยั่งยืนสู่การปฏิบัติงานในทุกๆ วัน เราเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและสังคมที่ยิ่งใหญ่ต่อการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่พนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ, ลูกค้าและสังคมร่วมกัน บริดจสโตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันกลยุทธ์และความตั้งใจผ่านรายงานความยั่งยืนนี้” มร. ชูอิจิ อิชิบาชิ ประธานกรรมการบริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทบริดจสโตน ได้กล่าว

ณ ปี 2563 บริดจสโตนได้ก้าวสู่ “การปฏิรูปครั้งที่ 3” หรือ “Bridgestone 3.0” นับเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของบริดจสโตน  เราได้ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่ปี 2593 (ค.ศ. 2050) พร้อมกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ยาวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้สำเร็จ ซึ่งกลยุทธ์ธุรกิจนี้ได้วาง “ความยั่งยืน” ให้เป็นแก่นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้าผ่านการนำเสนอโซลูชั่นเอกสิทธิ์เฉพาะบริดจสโตน ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องการสร้างคุณค่าร่วม (co-creation) ได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นี้ พร้อมรายละเอียดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ “Our Way to Serve” เจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน

ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นี้ บริดจสโตนได้เผยถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระยะกลาง-ใหม่ ที่จะดำเนินการให้สำเร็จภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งก่อนหน้านี้ เราได้บรรลุเป้าหมายระยะกลางเดิมสู่ปี 2563 ได้สำเร็จแล้วตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผน 1 ปี สำหรับวัตถุประสงค์ของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่-ระยะกลางสู่ปี 2573 นี้ก็เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด “การผลักดันให้เกิดการการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม-ระยะยาวสู่ปี 2593 (ค.ศ. 2050)

บริดจสโตนมุ่งมั่นที่จะดำเนิน 3 กิจกรรมหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ดังนี้

–  บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่สามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ– เป้าหมายที่ตั้งไว้ -ดำเนินแผนลดการใช้น้ำในพื้นที่โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาด้านน้ำ*1 ภายในปี 2573
– เร่งรัดให้เกิดการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในธุรกิจของเรา– เป้าหมายที่ตั้งไว้ -เพิ่มอัตราส่วนของการนำวัสดุมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ 40%*2 ภายในปี 2573
–   ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมดเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุลอย่างแท้จริง– เป้าหมายที่ตั้งไว้ –1.  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% (ขอบเขต 1 และ 2) และตั้งเป้าที่จะลงให้ถึง 50% ภายในปี 2030*32.  ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ตลอดอายุการใช้งานและตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (ขอบเขต 3)ของผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา ให้ได้เกินกว่า5เท่าของการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2)ภายในปี 2573

บริดจสโตนได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ด้วยการพัฒนาการสร้างความเข้าใจของสังคมและลูกค้าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และยังคงส่งมอบโซลูซั่นที่สร้างคุณค่าใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริดจสโตนมุ่งมั่นที่จะส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในด้านการเดินทางการดำเนินชีวิตการทำงาน และการพักผ่อนให้ดียิ่งขึ้น

  • *1 โรงงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการใช้น้ำ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของแหล่งน้ำจืดทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ
  • *2 น้ำหนักรวมทั้งหมดของวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ยางรวมถึงโครงยางสำหรับการหล่อดอก                                                                                               
  •  *3 อ้างอิงจากปี: 2011