ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลโครืดนมมาก อายุไม่เกิน 28 เดือน และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลประกวดโครีดนมมากไม่จำกัดอายุ เพื่อขึ้นประดิษฐานที่แท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบถ้วยจำลองแก่ ศราวุธ ก้อนคำ เกษตรกรจากสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด ผู้ชนะเลิศการประกวดโคริดนมมากไม่จำกัดอายุ ในเทศกาลงานโคนมแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค.และ ประธานสหกรณ์ /เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร 1962 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี