สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาทแก่ นศ.ใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่น 4 ขอฝากอนาคตของคนไทยไว้กับนักศึกษาววจ.

องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ทรงมีพระดำรัส “ขอฝากอนาคตของคนไทยไว้กับนักศึกษาทุกคน” ให้นักศึกษาตั้งใจเล่าเรียนเพื่อกลับมาช่วยเหลือคนไทย เพราะประเทศไทยเราดีที่สุด

 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่คณะนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย นักศึกษาจาก 4 คณะและ 1 สำนักวิชาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อมกันนี้นักศึกษาทั้งหมดได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อเบื้องพระพักตร์

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 4 โดยทรงมีพระดำรัสถึงการจัดตั้งสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมุ่งหวังให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถานอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน world class ทั้งด้านการเรียน ทั้งด้านการสอน การวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ตลอดจนให้ช่วยเหลือสังคมและประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีเหลื่อมล้ำ และทรงมีพระดำรัสถึงนักศึกษาจากที่ได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ความว่า “เมื่อกี้ที่นักศึกษาได้ ปฏิญาณว่าจะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน ข้าพเจ้าก็ปลื้มมาก ถ้าทุกคนทำได้อย่างนั้น เพราะประเทศไทย ถ้าใครไม่เคยออกไปนอกกรุงเทพเยอะๆ คนไทยเป็นโรคต่างๆ มาก…. เราต้องการกำลังที่จะไปช่วยตรวจคนไข้ เพราะว่าคนไข้มาเยอะมาก….ขอฝากอนาคตของคนไข้ต่างจังหวัดที่ป่วยมากไว้กับนักศึกษาทุกคน”

และท้ายสุดได้ขอฝากอนาคตของคนไทยไว้กับนักศึกษาทุกคน และอวยพรขอให้นักศึกษาทุกคน ตั้งใจเล่าเรียนและได้สิ่งที่ปรารถนาในชีวิต และขอให้กลับมาช่วยคนไทยจริงๆ เพราะประเทศไทยเราดีที่สุดแล้ว พร้อมขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพรแก่นักศึกษาทุกคนให้มีความสำเร็จเป็นอย่างดี